Vedtægter af 2022

Skagen Musik- og Teaterforening af 1944

VEDTÆGT af 20.04.2022

Skagen Musik- og Teaterforening af 1944

§1  Foreningens navn er Skagen Musik- og Teaterforening af 1944.
Dens hjemsted er Skagen, Frederikshavn Kommune. Foreningens stiftelsesdato er den 14. december 1944.
Foreningens CVR-nr. er 33617712.

§2  Foreningens formål er at fremme interessen for musik og teater i Skagen og omegn.

Foreningen kan påtage sig andre kulturelle opgaver.
Foreningens evt. overskud anvendes udelukkende til foreningens formål.

§3  Foreningens bestyrelse kan under iagttagelse af gældende regler fastsætte reducerede entré- priser til foreningens arrangementer for unge under uddannelse og/eller pensionister.

§4  Indmeldelse i foreningen sker ved indbetaling af kontingent til foreningens driftskonto i Spar Nord, kontonummer 90084562727545

§5  Foreningen ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer. Bestyrelsens medlemmer vælges for 3 år ad gangen., 2 bestyrelsessuppleanter vælges hvert år.
Genvalg kan finde sted.

§6  Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer.
Bestyrelsen kan ved enstemmig beslutning foretage midlertidig eksklusion af et medlem. En- delig eksklusion kan besluttes af den ordinære generalforsamling.

§7  Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer deltager.
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsens beslutninger indføres i en elektronisk protokol, som efter hvert bestyrelsesmøde godkendes af de deltagende bestyrelsesmedlemmer.
Foreningen forpligtes almindeligvis ved formanden, eller ved at bestyrelsen meddeler pro- kura til et eller flere af sine medlemmer i forhold til indgåelse af forpligtende aftaler på en- keltområder.
Bestyrelsen kan ansætte lønnet medhjælp i henhold til godkendt budget.

§8  Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Bestyrelsen drager omsorg for udarbejdelse af regnskab og budgetter og disses rettidige indsendelse til de tilskudsgivende myndigheder. Regnskabet revideres af en generalforsamlingsvalgt revisor.

§9  Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

§ 10

Ordinær generalforsamling, som afholdes hvert år senest den 1. maj, indkaldes med mindst 10 dages varsel ved brev eller e-post til medlemmerne.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:

Valg af dirigent.

Bestyrelsens beretning til godkendelse.

Regnskab til godkendelse og fastlæggelse af budget for det følgende regnskabsår,

herunder billetpriser til foreningens arrangementer.

Valg af bestyrelse og suppleanter jf. § 6

Valg af revisor og revisorsuppleant, jf. § 8

Indkomne forslag fra:

a. bestyrelsen,

b. medlemmer

Eventuelt

§ 11

§ 12

§ 13

§ 14 § 15

Alle medlemmer kan deltage i generalforsamlingen og afgive stemme.
Den valgte dirigent leder forhandlingerne, afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behand- ling og stemmeafgivning under generalforsamlingen samt afgør, om skriftlig afstemning skal anvendes.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes, når mindst 20 stemmeberettigede medlemmer fremsender skriftlig anmodning derom tillige med forslag til dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden en måned fra begæringen er modtaget af formanden og indvarsles på sædvanlig måde jfr. § 10.

Generalforsamlingens anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal.
Til vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
Her kan forslagene vedtages ved simpelt stemmeflertal uden hensyn til de mødte medlem- mers antal.
Den generalforsamlingsvedtagne vedtægtsændring forelægges Frederikshavn Byråd til orien- tering.

Et referat over generalforsamlingens beslutninger indføres i bestyrelsens elektroniske proto- kol.

Ved en eventuel opløsning af foreningen kræves samme retningslinjer fulgt som de i § 14 nævnte vedrørende vedtægtsændringer.
Vedtages opløsningen, træder foreningen i likvidation efter nærmere på generalforsamlingen vedtagne retningslinjer.

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 6 skal sendes som e-post til formanden, senest 6 dage før generalforsamlingen.

Skagen Musik- og Teaterforening af 1944

Ved ophævelse af foreningen anvendes dens midler til formål, der anvises af den siddende bestyrelse og godkendes af generalforsamlingen.

Således behandlet på foreningens ekstraordinære generalforsamling den 15. maj 2007, og endeligt vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 18. juni 2007.
Således 1. behandlet på foreningens ekstraordinære generalforsamling den 24. april 2019 og endeligt godkendt af generalforsam- lingen den 4. marts 2020.

Således behandlet på foreningens generalforsamling den 20. april 2022 og endeligt vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 20. april 2022.

Skagen Musik- og Teaterforening af 1944 - CVR-nr. 33617712

Del siden